มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112404001
นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์

6112404002
นางสาวจันทร์จิรา เกตุพุฒ

6112404003
นางสาวจันทร์ดาพัฒน์ มีบัวทอง

6112404004
นางสาวจิรนันท์ ศรีสุข

6112404007
นางสาวชนัฎดา บุญชู

6112404009
นางสาวณัฐกานต์ เลิศวิมลรัตน์

6112404010
นางสาวณัฐณิชา จันทร์เยี่ยม

6112404011
นางสาวธัญสุดา โพธิ์คา

6112404012
นางสาวธิดารัตน์ นุชสิน

6112404013
นางสาวธีราพร เกิดโท้

6112404014
นางสาวนภสร สท้านสุข

6112404015
นางสาวนริศรา ปัตสุวรรณ

6112404016
นางสาวปริชาต ดาวนุไร

6112404017
นางสาวปาจรีย์ มาใบ

6112404018
นางสาวปิยมาศ ธรรมโชติ

6112404019
นางสาวพรศิริ คำสุกดี

6112404021
นางสาวเพ็ญยุพา อัศวภูมิ

6112404022
นางสาวภัทราวดี พูลประเสริฐ

6112404023
นางสาวภาวิณี ทองขัน

6112404024
นางสาวรุจิรา คงเกิด

6112404025
นางสาวลฎาภา เมฆเขียว

6112404026
นางสาววรกานต์ เทพนอก

6112404027
นางสาววัชโรทัย โกฉิม

6112404028
นางสาววันวิสา ทีน้ำคำ

6112404029
นางสาววิภาดา เทพมาศ

6112404030
นางสาวศิริลักษณ์ ขวัญมนต์

6112404031
นางสาวอารีรัตน์ มั่นอินทร์

6112404032
นายณัฐพงษ์ จันทร์งาม

6112404033
นายธนาธิป พิมโพธิ์

6112404034
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา

6112404035
นายปิยะกุล จันทะคุณ

6112404036
นายพัฒน์พงษ์ บ่องเขาย้อย

6112404037
นายภควัฒน์ โคตรน้อย

6112404038
นายภานุพงษ์ ชมบุญ

6112404039
นายมานพ ณัฐาศิริพร

6112404040
นายเมทนี มธุพจน์

6112404041
นายรุ่งนิรัญ กระฉ่อน

6112404042
นายวรปรัชญ์ ภูมิประเสริฐโชค

6112404043
นายสรัช สัณฑกุล

6112404044
นายสิทธิพล พยัคฆ์

6112404045
นายเอื้ออังกูร อรรถาผล