มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112404005
นางสาวจิราภา ใจรัก

6112404046
นางสาวกนกวรรณ กันนิล

6112404047
นางสาวกวิสรา หุ่นสิงห์

6112404048
นางสาวกุลธิดา ทัฬหสิริเวทย์

6112404049
นางสาวคัทลียา ดูสมศักดิ์

6112404050
นางสาวจิรัชญา สิงห์ลอ

6112404052
นางสาวชนนิกานต์ อบแก้ว

6112404053
นางสาวพิชชาภา บุญชุ่ม

6112404054
นางสาวทับทิม มีทรัพย์

6112404056
นางสาวนุชจรี สายหยุด

6112404057
นางสาวพรไพลิน มิ่งสกุล

6112404058
นางสาวพิมพ์นิภา ไพคำนาม

6112404059
นางสาวพิมพ์อัปสร เผือกเปีย

6112404060
นางสาวแพรพรรณ แก้วคุ้ม

6112404061
นางสาวเมทิกา ธาดาอภิวัฒน์

6112404062
นางสาวระพีพัฒน์ แก้วแสง

6112404063
นางสาวรัตติกาล บุญยรัตน์

6112404064
นางสาวรัตนาภรณ์ จีนคง

6112404065
นางสาวรุจิรา บุญเลิศ

6112404066
นางสาวลลิตา นอบเผือก

6112404067
นางสาววชิราภรณ์ น่วมหมวด

6112404068
นางสาววิมลสิริ ชาญสมา

6112404069
นางสาววิลาสินี กระแย้ม

6112404070
นางสาวศิริกัลยา คำขุนทด

6112404071
นางสาวสุนิสา โป๊ะขุนทอง

6112404072
นางสาวสุพรรษา คำนวน

6112404073
นางสาวอาทิตยา สุบิน

6112404074
นางสาวอุมาพร สุขมล

6112404075
นางสาวไอริณ สวัสดี

6112404076
นายเกียรติศักดิ์ เอมอยู่

6112404077
นายธีรพล พรพฤฒิพงศ์

6112404078
นายนรวัฒน์ ขวนขวาย

6112404079
นายนวภัทร ทองใบ

6112404080
นายพสิษฐ์ คงต้นกูล

6112404081
นายภัชศุ จุลกะระวิ

6112404082
นายระพีพัฒน์ จันทร์จ๋อย

6112404083
นายวรพจน์ ผาดเรือง

6112404084
นายวีรยุทธ บัวป้อม

6112404085
นายวีรยุทธ ภู่เพ็ง

6112404086
นายไอศูรย์ รักษาสวัสดิ์

6112404087
นางสาวแพรไหม ยุงทอง

6112404088
นางสาวนฤภร ครุฑเกิด

6112404089
นายธนกฤต ตังประดิษฐกุล

6112404090
นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่ม

6112404091
นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลาง