มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112405001
นางสาวจรรยาพร พึ่งเพ็ง

6112405002
นางสาวจิราภา ใจผ่อง

6112405003
นางสาวชนาภา เภารอด

6112405004
นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศ

6112405005
นางสาวณัฐฐาพร สุขแย้ม

6112405006
นางสาวนฤพร ขำทุ่ง

6112405007
นางสาวนันทพร ปิ่นดวง

6112405008
นางสาวนิพาดา กันมาลัย

6112405009
นางสาวนิรภัย ทรงวุฒิ

6112405011
นางสาวพรรณรจน์ แก้ววิเศษ

6112405012
นางสาวพัทธ์ธีรา ด่านประเสริฐชัย

6112405013
นางสาวมณัชชา สวัสดิ์วงศ์

6112405014
นางสาวมณีรัตน์ คำอินทา

6112405015
นางสาวรัชนีกร กลัดแก้ว

6112405016
นางสาววดีรัตนา จันทร์ประสิทธิ์

6112405017
นางสาวศศิธร ภูหมื่น

6112405020
นางสาวอรรัมภา บัวบุญ

6112405021
นางสาวอัมพวรรณ นาซีก

6112405022
นางสาวอัยญาดา แก้วกำแพง

6112405023
นางสาวอาริสา ศิริพันธ์

6112405026
นายทรงสิทธิ์ สายสินธุ์

6112405027
นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญ

6112405028
นายธนภัทร จันทร์ผ่อง

6112405029
นายธีรภัทร์ พรายพร

6112405030
นายนนทภูมิ มะโนนึก

6112405031
นายนรากรณ์ ค่ำสว่าง

6112405032
นายนันทพงค์ แดนสิงห์

6112405034
นายปัญญาวัต แย้มศิริ

6112405035
นายพงษกร พลสอน

6112405036
นายพลกฤษณ์ ภักดี

6112405037
นายพิษณุ กมลเสถียร

6112405038
นายพีรพล อนุวัตินาวี

6112405039
นายภุมรินทร์ ด้วงมา

6112405041
นายวงศธร จริยา

6112405042
นายวีระพล มั่นประสงค์

6112405043
นายศราวุฒิ คุ่ยเฉี๊ยะ

6112405044
นายศุภณัฐ รุ่งอินทร์

6112405045
นายอนุรัตน์ จั่นผ่อง

6112405086
นายณัฐดนัย นาคชัยวัฒนา

6112405087
นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญ

6112405088
นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์