มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112405046
นางสาวกมลเก้า จันทวงค์

6112405047
นางสาวกมลทิพย์ ขวัญเงิน

6112405048
นางสาวเกศรินทร์ วงค์ระแหง

6112405049
นางสาวชนาพร เมืองมูล

6112405050
นางสาวณัฐพร ธงสันเที้ยะ

6112405051
นางสาวดวงนภา ธรรมขันคำ

6112405052
นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรี

6112405053
นางสาวนัชชา ภูอองทอง

6112405054
นางสาวนารีรัตน์ คงเนียม

6112405055
นางสาวพัชรีภรณ์ จิ๋วพุ่ม

6112405056
นางสาวเวณิกา ขวัญแน่น

6112405057
นางสาวสวรรยา ย่อยสกุล

6112405058
นางสาวสหฤทัย ศรีลอย

6112405059
นางสาวสาวิตรี บิดาทุม

6112405060
นางสาวสุพัตรา โพธิ์เรือง

6112405061
นางสาวอรทัย เกื้อเสนาะ

6112405062
นายกิตติคุณ เสืออุดม

6112405064
นายเจษฎากรณ์ พานทอง

6112405066
นายชินพัฒน์ คำแผลง

6112405067
นายชุติพงศ์ เรืองคำ

6112405068
นายณัชพล อินทร์แผลง

6112405069
นายณัฐวุฒิ เฉยชมผล

6112405070
นายธนพล สีเสือ

6112405071
นายธนวัฒน์ สนิทกูล

6112405072
นายธีรภัทร แก้วดี

6112405073
นายนพเก้า เปียมี

6112405074
นายบุญญฤทธิ์ บุญโพธิ์

6112405075
นายเปรมศักดิ์ จันทร์ตูม

6112405076
นายพงษ์ดนัย งูนิ่ม

6112405077
นายภาคีไนย กลิ่นภักดิ์

6112405078
นายภาณุวิชญ์ นาคมี

6112405079
นายภานุวัฒน์ ม่วงทุ่ง

6112405080
นายยุทธณุชิต แจ้งสวะ

6112405081
นายวชิรวิทย์ พุ่มโพธิ์

6112405082
นายวีรชัย แตงจ๊อก

6112405083
นายสหัสวรรษ เทพจันทร์

6112405084
นายสามารถ ส่วนบุญ

6112405089
นางสาวสริตา เสือทัพ

6112405090
นายสิทธิโชค สิทธิเจริญ