มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112238001
นางสาวปณิตา จันทะวงศ์

6112238002
นางสาวพจนีย์ ฟองหล่ำ

6112238003
นางสาวพรรณปพร ยิ้มสาระ

6112238004
นางสาวรสสุคนธ์ บัวประทุม

6112238005
นางสาววิลาสินี คล้ายรุ่งเรือง

6112238006
นางสาวศรัญญา พัดลม

6112238007
นางสาวศิวรัตน์ชภา มวลศรี

6112238008
นางสาวอัฉรา สุทธิประภา

6112238009
นายณัฐชนน เพ็งนิ่ม

6112238010
นายทักษิณ อินทร์แผลง

6112238011
นายพีรพัฒน์ เครืออยู่