มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112239001
นางสาวกัญญาพัชร ชัยเจริญ

6112239002
นางสาวขวัญฤทัย กันทาเมือง

6112239003
นางสาวจันทกานต์ แหวนจีน

6112239004
นางสาวเจนจิรา สามี

6112239005
นางสาวชมพูนุช เขียวแก้ว

6112239007
นางสาวนรินทร์ คงเกษม

6112239008
นางสาวนันทิกานต์ จันทร์นวล

6112239009
นางสาวนันทิดา วังเพชร

6112239010
นางสาวนันธิกา คุ้มสุข

6112239011
นางสาวนารีย์ บูชา

6112239012
นางสาวนุศรา ขวัญใจชาวไกรลาศ

6112239013
นางสาวเบญจมินทร์ นมยศ

6112239015
นางสาวมะลิวรรณ ชิมะราช

6112239016
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองศรีจันทร์

6112239017
นางสาวเรณุกา เมฆพา

6112239018
นางสาวลัคณา ปรักมาส

6112239019
นางสาวสัตตบุษย์ ประดับ

6112239020
นางสาวสิริญญา จาจี

6112239021
นางสาวอาทิตยา แตงโม

6112239022
นางสาวอาภาภรณ์ นุชเฉย

6112239023
นายก้องภพ เจริญสุข

6112239024
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี

6112239026
นายณัฐดนัย ชูชัยมงคล

6112239027
นายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข

6112239028
นายนวมินทร์ พรมนัน

6112239029
นายพัฒนพงศ์ ดาบุตสะ

6112239030
นายภาณุพงษ์ วงศ์อนุ

6112239031
นายภูเพชร แอ่นดอย

6112239032
นายฤทธิพงศ์ พูลเลิศ

6112239033
นายวัชระ สร้อยทอง

6112239035
นายศตวรรษ สุนทรนาค

6112239037
นายอัษฎา ขุนเพ็ชร