มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112239038
นางสาวกนกวรรรณ อินตะมะ

6112239039
นางสาวกัญญาพัชร โตเจริญ

6112239040
นางสาวจีรภัทร์ หุ่นอินทร์

6112239041
นางสาวชลลดา นุ่มพรม

6112239042
นางสาวชุติภา ศรีเรือง

6112239043
นางสาวธัญญาวดี ทองดี

6112239045
นางสาวนันทิดา ทับวัฒน์

6112239046
นางสาวนารีรัตน์ สว่างภพ

6112239047
นางสาวนิศารัตน์ คำเสน

6112239048
นางสาวนุชชิตา ขุนด่าน

6112239049
นางสาวเบญญทิพย์ โพธิ์พรม

6112239050
นางสาวเปรมฤดี จันทา

6112239051
นางสาวมณนภา วิเศษชาติ

6112239052
นางสาววิภาวรรณ มั่นทอง

6112239053
นางสาวศิรินันท์ ระโส

6112239054
นางสาวศุภรักษ์ บุญรักษ์

6112239055
นางสาวสมิตานัน บุญร่วม

6112239056
นางสาวสุกัญญา พรมเอ๋ย

6112239057
นางสาวหฤทัย พานเงิน

6112239058
นางสาวอรวรรณยา บรรดาศักดิ์

6112239059
นางสาวอัปสรร์ แซ่เฮอ

6112239061
นายชวัลวิทย์ ศรีพินิจตระกูล

6112239062
นายต้น พลบำรุง

6112239063
นายทินกฤตพงศ์ คงเนตร

6112239064
นายธนกฤต ยิ้มใย

6112239065
นายธนชิต เนตรแสงศรี

6112239066
นายธนวัฒน์ เกตุจีน

6112239067
นายนครินทร์ ทับทิม

6112239068
นายเบญจรงค์ บาระเมศ

6112239069
นายยศวริศ เงาฉาย

6112239071
นายศุภโชค คดีเวียง

6112239072
นายศุภรัตน์ เงินแจ้ง

6112239073
นายอริโย หมื่นพาลี

6112239074
นางสาวปาจรีย์ โพธิ์ปลัด

6112239075
นางสาวณิรัชฌา ศรีปิ่น