มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112247001
นางสาวกนกวรรณ ชื่นรอด

6112247002
นางสาวชรัณนต์รัชต์ แก่นท่าตาล

6112247003
นางสาวเกวลิน ใจเพ็ชร

6112247004
นางสาวจุฬาลักษณ์ ช้างทอง

6112247005
นางสาวฑิตยาภรณ์ โหมดชัง

6112247006
นางสาวทินารมภ์ เนตร์จิตต์กูล

6112247007
นางสาวนฤมล อันธิชัย

6112247008
นางสาวพรชิตา ออมสิน

6112247009
นางสาววนิดา แตงเส็ง

6112247010
นางสาวสุธาสินี ปั้นเกี้ยว

6112247011
นางสาวอำพร โพธิ์กอง

6112247012
นายกฤษฎา วงศ์ไชยา

6112247013
นายกิตติกร ด่อนดี

6112247015
นายณรงค์ บุญประเสริฐ

6112247016
นายณัฐวร เวียงแก

6112247017
นายตะวัน เสริมสุข

6112247018
นายทิวัตถ์ สีทอง

6112247019
นายธีรภัทร ธูปกลิ่น

6112247020
นายนภัส มาทอง

6112247021
นายนรเศษฐ์ ธนธัญกุล

6112247023
นายปพนภพ แจ้งแก้ว

6112247024
นายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม

6112247025
นายโยธการ พันธุ์พุ่ม

6112247026
นายรัชชานนท์ นิเวศนา

6112247027
นายวัชรพงษ์ เนียมพา

6112247028
นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจ

6112247029
นายศิวกร ค้ำจุน

6112247031
นายสิริโชค เมฆโต

6112247033
นายอนุรักษ์ ขวัญวงษ์

6112247034
นายอรรถพล อินทร์จันทร์

6112247035
นางสาวมัลลิกา โพธิ์อยู่