มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112242002
นางสาวกรพินธุ์ เสียงสูง

6112242003
นางสาวกัญญาวีร์ มีแก้ว

6112242005
นางสาวขวัญนภา จันทร์หา

6112242007
นางสาวเจนจิรา กุลอินทร์

6112242008
นางสาวชมพูนุช ต้นคำ

6112242009
นางสาวชยาภรณ์ ศรีเพชร

6112242010
นางสาวณัฐธิดา กันธุ

6112242011
นางสาวธีราภรณ์ เกิดศิลป์

6112242012
นางสาวนฤมล อิ่มทอง

6112242014
นางสาวพนิตนันท์ ทองสน

6112242015
นางสาวพรทิพย์ จันทะศรี

6112242016
นางสาวพรภิสิทธิ์ สุรรัตน์

6112242017
นางสาวพฤกษา ขุนศรี

6112242018
นางสาวภณิดา สุวรรณสุข

6112242019
นางสาวภัทราวดี สุขนรินทร์

6112242021
นางสาววราภรณ์ อิ่มทรัพย์

6112242022
นางสาววิจักขณา วันพุธ

6112242023
นางสาววิลัยรัตน์ คำมี

6112242025
นางสาวสมฤทัย จันทร์แย้ม

6112242026
นางสาวสุกัญญา นุชบ้านป่า

6112242027
นางสาวสุทัตตา ตุ่มแก้ว

6112242028
นางสาวเหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก

6112242030
นายต่อศักดิ์ ยางคำ

6112242031
นายสุวินัย ทองทิพย์