มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112242032
นางสาวกนกอร คชพงษ์

6112242033
นางสาวเกวลิน ภูมิผักแว่น

6112242034
นางสาวจิตติมา กำจัด

6112242035
นางสาวชนัญชิดา แอดแฮด

6112242037
นางสาวณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย

6112242038
นางสาวธนัชชา นันทาแก้ว

6112242039
นางสาวนรินทร์ลักษณ์ รอดทุ่ง

6112242040
นางสาวนุชนารถ ชินดง

6112242041
นางสาวนุชนิสา เย็นขัน

6112242042
นางสาวบุศรากร พรมเวียง

6112242043
นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งบุตร

6112242046
นางสาวพัชรี ปานทิพย์

6112242047
นางสาวมนทิราวรรณ จิตรีรัตน์

6112242049
นางสาวรุ่งนภา ทองเพชร

6112242050
นางสาวลลิตา สินคงป้อง

6112242051
นางสาววรมล โตมา

6112242053
นางสาววิไลวรรณ ประทุมมาท

6112242054
นางสาวศิญาทร บุญทา

6112242055
นางสาวศิรินธรณ์ ธรรมรัง

6112242056
นางสาวหฤทัย วัฒนวงษ์

6112242057
นางสาวอริสา สุธรรม

6112242058
นางสาวอุมาพร กันสาด

6112242059
นายธรรณธร วรรณวงษ์

6112242061
นายเมฆเพชร พัฒนพูนผล

6112242062
นายสุทธิพงษ์ เครือมี