มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112426001
นางสาวกนกพร พุดลา

6112426002
นางสาวกมลพรรณ เขียวแก้ว

6112426003
นางสาวกุลณัฐ เนียมหอม

6112426004
นางสาวจิรัชญา พรมบึงลำ

6112426005
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองอินทร์

6112426006
นางสาวชลดา หมอยาดี

6112426007
นางสาวฐิติมา น้อยต่วน

6112426008
นางสาวณัฐกมล ครองระวะ

6112426009
นางสาวธมลวรรณ สุนทร

6112426010
นางสาวนิภา ฉายสุวรรณ์

6112426011
นางสาวปภาดา ขันทอง

6112426012
นางสาวประภัสสร มั่นประสงค์

6112426013
นางสาวปริณดา โนนสละ

6112426014
นางสาวพรนัดชา นาฝาย

6112426015
นางสาวพลอยรุ้ง เหมือนมี

6112426016
นางสาวเพ็ญประภา โมคศักดิ์

6112426017
นางสาวแพรพลอย มาอยู่

6112426018
นางสาวฟ้าสาง จินดารัตน์

6112426019
นางสาวภัทรวลัย ไมตรีจิตร

6112426020
นางสาวรุ่งธิดา สีวงวาด

6112426021
นางสาววรรณิศา ไหวเรีย

6112426022
นางสาววรารัตน์ จันทะคุณ

6112426023
นางสาวสนธิญา โพธิ์ทา

6112426024
นางสาวสโรชา สอนสังข์

6112426025
นางสาวสิดาพร จันทะคุณ

6112426027
นางสาวสุนิสา แก้ววิลัย

6112426028
นางสาวสุภาวดี แก้วพัด

6112426029
นางสาวอติกร ไชยขันธุ์

6112426030
นางสาวอมรรัตน์ บับภาบุญ

6112426031
นางสาวอัญชลี บุญดี

6112426032
นางสาวอาทิตยา ฝั้นถุง

6112426033
นายคมสัน จันทร์พะโยม

6112426035
นายจิรวัฒน์ อุไรวรรณ

6112426036
นายเจตนิพัทธ์ วันสอน

6112426037
นายชานน อินสำเภา

6112426038
นายณัฐพงศ์ ฉิมพลี

6112426039
นายณัฐพงศ์ เอี่ยมต่อ

6112426040
นายณัฐพงษ์ อนุเคราะห์

6112426042
นายเทวธรรม แก้วแย้ม

6112426046
นายยศกร พิทยชัย

6112426047
นายรัตนพงษ์ น้อยมา

6112426048
นายวัชรพงศ์ ทาสีเพชร

6112426050
นายศตวรรษ สอนบุญมา

6112426052
นายศุภวิชญ์ ดำริห์

6112426054
นายสุกฤษฎิ์ เพชราเมธานันท์

6112426055
นายอิทธิมนต์ ม่วงแย้ม

6112426107
นางสาวชนิดา ท้าวจันทร์

6112426108
นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรี