มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112426056
นางสาวกันต์ฤทัย ไกรทอง

6112426057
นางสาวกัลยรัตน์ รอดงาม

6112426058
นางสาวคุณัญญา หมื่นชม

6112426060
นางสาวฉัตรชนก อยู่สวัสดิ์

6112426062
นางสาวพิจิตรา นาคเฮง

6112426063
นางสาวโดยปริยาย ขุมขำ

6112426064
นางสาวตรัยพร โต๊ะดอนทอง

6112426065
นางสาวทวินันท์ อัตชู

6112426066
นางสาวธัญญารัตน์ คชมาตร

6112426067
นางสาวนภัสกร ธรรมราช

6112426068
นางสาวนฤมล แก้ววิเชียร

6112426069
นางสาวณฐิตา กองทรัพย์

6112426070
นางสาวนันทิกานต์ กุลพัฒน์

6112426072
นางสาวบุญสิตา ยิ้มฉิม

6112426073
นางสาวบุษบา ประไพภักดิ์

6112426074
นางสาวปุณยภา จันทรมณี

6112426075
นางสาวพิมพ์ลดา เรืองรุ่ง

6112426076
นางสาวเพ็ญนภา เสือกระจ่าง

6112426077
นางสาวไพรินทร์ บุญเรือน

6112426078
นางสาวเมธานี แคล้วสูงเนิน

6112426079
นางสาวรัตนาภรณ์ สีหะไกร

6112426080
นางสาวรุ่งนภาพร คงเมือง

6112426081
นางสาววนิดา บุญชู

6112426082
นางสาววราภรณ์ สุขเกตุ

6112426083
นางสาววิลาวัลณ์ พยัคเฆ

6112426085
นางสาวสุชาดา อรุณเพ็ง

6112426086
นายกฤตภาส แซวหิว

6112426090
นายจิรวัฒณ์ บัวป้อม

6112426091
นายชัยพล คงปันนา

6112426092
นายณฐกฤต เดชวรภัทรกุล

6112426093
นายธีรพงษ์ คงพิทักษ์

6112426094
นายธีรพัฒน์ เพชรนิล

6112426096
นายภานุวัฒน์ ชูบุญวงศ์

6112426097
นายมังคเลศ ลีปา

6112426098
นายรัชพล เปรมอ้น

6112426099
นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน

6112426100
นายศรัณยู ดอนไพรเมือง

6112426102
นายสันติสุข ลิไธสง

6112426103
นายสุประดิษฐ์ พลอาจ

6112426104
นายสุรศักดิ์ สุขแท้

6112426105
นายเอกชัย เอี่ยมโอน

6112426106
นางสาวกุลสตรี กรรณิกา