มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112427001
นางสาวกมลลักษณ์ ถี่ป้อม

6112427002
นางสาวกรพินธ์ กลิ่นประทุม

6112427003
นางสาวกรรณชพร พิมพ์ดา

6112427004
นางสาวกิตติยา เตจ๊ะ

6112427005
นางสาวจันทารัตน์ สิงห์ลอ

6112427006
นางสาวจารวี โตสาตร์

6112427007
นางสาวจิตราพร สงวนสัตย์

6112427008
นางสาวชไมพร ปากดีสี

6112427010
นางสาวฐิติรัตน์ ออมสิน

6112427011
นางสาวฑิตยา ไถหว่าน

6112427013
นางสาวณัฐพร อุทัยรัตน์

6112427014
นางสาวทิพย์สุดา จุลพันธ์

6112427015
นางสาวปรียารัตน์ สาตรพัน

6112427016
นางสาวพรเทวี ต๊ะดี

6112427017
นางสาวยศวดี อ่อนอุ่น

6112427018
นางสาวรมณีย์ สมวงษ์

6112427019
นางสาววนิดา เณรพันธ์

6112427020
นางสาววราภรณ์ วัฒนา

6112427021
นางสาววัชราภรณ์ บัวจันทร์

6112427022
นางสาวศิวพร จงแจ่มฟ้า

6112427023
นางสาวสุชานรี พิมให้ผล

6112427024
นางสาวสุทธิตา ทองศรี

6112427025
นางสาวสุปรียา ศรีบุญ

6112427026
นางสาวอังคณา วันเรือน

6112427027
นายกิตติธรา อินทะชัย

6112427028
นายชยางกูร สอนขำ

6112427030
นายณัฐพล กัลปนาท

6112427031
นายณัฐพล เมธาวีกุลชัย

6112427032
นายณัฐวุฒิ โชคชัย

6112427033
นายทศพร แก้วละมุล

6112427035
นายนฤพงษ์ ศิริ

6112427037
นายพิสิทธิ์ ขำขม

6112427039
นายวรพงษ์ โสประดิษฐ์

6112427041
นายวัชรากร ทาหว่างกัน

6112427042
นายวัฒนา สีปาน

6112427043
นายศุภฤกษ์ รีรอ

6112427044
นายอิทธิพัทธ์ อิ่นมะโน