มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112614002
นางสาวชนาภา ขันแก้ว

6112614003
นางสาวดาราณี พันธ์จันทร์

6112614004
นางสาวธนัชชา คงประจักร์

6112614005
นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแดง

6112614007
นางสาวนิตยา สีพรม

6112614008
นางสาวพชรวรรณ อ่อนจิตร

6112614009
นางสาวพิชามญช์ พุทธวงษ์

6112614010
นางสาวมุฑิตา ภูสถาน

6112614011
นางสาวยลดา กำลังหาญ

6112614012
นางสาวเรืองลดา เชื้อบุญมี

6112614013
นางสาววรัชยา ฉัตรอภิวันท์

6112614014
นางสาวสายธาร แก้วปักษี

6112614015
นางสาวโสรญา จันทร์ทรง

6112614016
นางสาวอนัตตา กาญจนประเทศ

6112614017
นางสาวอริสรา เสาร์แดน

6112614018
นายกันตพงษ์ พรหมสนธิ์

6112614019
นายคีรพัชร จรัสศรี

6112614021
นายชัชธร รัตนประภา

6112614023
นายณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร

6112614024
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ

6112614025
นายธีรินทร์ เมืองทอง

6112614026
นายปฐวิกรณ์ คำวัดไทร

6112614027
นายภีรภัทร สารช้างอ่อน

6112614028
นายรุ่งศักดิ์ มีศรี

6112614029
นายวรพจน์ นากสวาท

6112614030
นายวุฒิพงษ์ คำคง

6112614031
นายสหัสวรรษ เกตุคำ

6112614032
นายสิทธิพรชัย ดวงดาว

6112614033
นายสืบศักดิ์ สุคงเจริญ

6112614034
นายชญาภา ศรีลคร

6112614035
นายอธิคม กระรินตา

6112614036
นายอภิชาติ สุขเกษม

6112614072
นางสาวทิวาพร ฉิมเฉลิม