มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112614037
นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยว

6112614038
นางสาวชยาภรณ์ เตชา

6112614039
นางสาวชลาลัย ศรีสุวรรณ

6112614040
นางสาวณัฐพร สังคง

6112614041
นางสาวดวงฤทัย เพ็งบ้านไร่

6112614042
นางสาวธนภัทร รัศมี

6112614043
นางสาวธนวรรณ ประยูรยิ้ม

6112614044
นางสาวเบญจรัตน์ ดีกองสิน

6112614045
นางสาวปริยานัน แสงดี

6112614046
นางสาวพรชิตา หวังสวาสดิ์

6112614047
นางสาววรรณิดา เสืออ่ำ

6112614048
นางสาวสนิธาน ส่งศรี

6112614049
นางสาวสุภัทรา ค้ากระบือ

6112614050
นางสาวสุภาพร ทรัพย์ปราโมทย์

6112614051
นายจิรศักดิ์ สุพรรณ์

6112614052
นายเจษฎา บรรณสาร

6112614053
นายชัยมงคล ทับไทร

6112614054
นายชุติพนธ์ ช้างเผือก

6112614056
นายธีรดนย์ ชาหว้า

6112614057
นายนพรัตน์ เมธาภัทร

6112614058
นายนาคินทร์ บุญชื่น

6112614059
นายภูมิรพี เริงธรรม

6112614061
นายวโรดม ประทิศ

6112614062
นายวศิน ภู่พงษ์

6112614064
นายสหัสวรรษ มอยบุตร

6112614066
นายอชิตพล อยู่แก้ว

6112614068
นายอนวัช ชาวบางมอญ

6112614070
นางสาวฟารีดา ประภาพงษ์