มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112617002
นางสาวกาญจนา ศิริวัฒนาวรสกุล

6112617003
นางสาวจริยา พรามวิมล

6112617004
นางสาวชณัฐริตา พรมเผือก

6112617005
นางสาวณัฐพร ดีจาก

6112617006
นางสาวทิพวรรณ สีคำมาย

6112617007
นางสาวนภัสภรณ์ ดำสนิท

6112617008
นางสาวนรินภรณ์ วันทองสุข

6112617009
นางสาวมัจฉา ชื่นอารมย์

6112617011
นายธนวันต์ สิทธิศร

6112617012
นายนพคุณ บัวชุ่ม