มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112428001
นางสาวกัญญาภัค เดชอิ่ม

6112428002
นางสาวกัลย์สุดา อินทพันธุ์

6112428003
นางสาวฐานิช โมเฟื่อง

6112428004
นางสาวฐิติยากรณ์ สถิตธรรมธร

6112428005
นางสาวณัฐนิชา ฉิมแป้น

6112428007
นางสาวธัญลักษณ์ ทรัพย์โห้

6112428008
นางสาวธิดารัตน์ จันแสน

6112428009
นางสาวนันฐวดี คำโพล้ง

6112428010
นางสาวเนตรนภา เบ็งยา

6112428012
นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง

6112428013
นางสาวพรกนก ประสิทธิ์วิเศษ

6112428014
นางสาวพรญาณี ปานนิยม

6112428015
นางสาวพิมพิกา มะริด

6112428016
นางสาวเพ็ญนภา จะเจน

6112428017
นางสาวภัสสร พันธุ์จงกล

6112428018
นางสาววาสนา จินดา

6112428020
นางสาวสุกัญญา ช่วยบุญ

6112428021
นางสาวสุนิศา เจริญดี

6112428022
นางสาวสุพรรษา ม่วงป่า

6112428023
นางสาวเหมือนฝัน ต๊วนพานิช

6112428024
นางสาวอรพรรณ สุขหร่อง

6112428025
นางสาวอาริยา พุ่มมาลา

6112428027
นายจิตรรัฐิภาคย์ เกิดคำ

6112428028
นายชนกันต์ ศิริเวช

6112428029
นายธนพล โมหะกิจ

6112428030
นายรติพงค์ คงถึง

6112428031
นายรามิน เคหะวัฒนานนท์

6112428032
นายวชิรวิทย์ บัวชุม

6112428034
นายสุทธิพงศ์ ทิมแป้น

6112428035
นายสุทิน สุขเมือง

6112428036
นายเสกข์ สอนปาน

6112428038
นายอนุรักษ์ จันทร์รอด