มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112244001
นางสาวกานต์ชนิต พลรบ

6112244002
นางสาวณัฐณิชา มะโนวงศ์

6112244003
นางสาวพรพรรณ แย้มอ้น

6112244004
นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญ

6112244005
นางสาวรุ่งณภา กิ่งเกตุ

6112244006
นางสาวลัดดาวัลย์ ประเสริฐสิทธิ์

6112244007
นางสาวศรีวังพร ศรีสด

6112244008
นางสาวศุภกานต์ สายเขียว

6112244009
นางสาวสโรชา ช้างพินิจ

6112244010
นางสาวอรัญญา เคนผา

6112244011
นางสาวอารีย์ญา กิ่งจ้อ

6112244012
นายกิตตินันท์ ดีดน้อย

6112244014
นายชรินท์ สนเมืองปัก

6112244016
นายณัฐภัทร วรรณา

6112244017
นายธราธร พิมพ์สมพร

6112244018
นายพชร ใจตระหนัก

6112244019
นายรชฏ เกตุบำรุง

6112244020
นายริษฏีกร จึงพัฒนกุล

6112244021
นายวัชรพงษ์ สนิทนวล

6112244023
นายศักดิ์สิทธิ์ เทืองผล

6112244024
นายสุรัชปกรณ์ เอี่ยมประเสริฐ

6112244026
นายอิสระ เพ็ชรงาม