มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112244027
นางสาวฐิติมา ขุนอินทร์

6112244028
นางสาวณัฐมน สนามทอง

6112244029
นางสาวณัฐวิภา นุชนาด

6112244030
นางสาวดวงมณี แทนวงค์

6112244031
นางสาวธัญวรัตน์ มหานิล

6112244032
นางสาวนิภา เกษศิลป์

6112244033
นางสาวพรพิมล บานแย้ม

6112244034
นางสาวสมิตานัน พลศักดิ์ขวา

6112244035
นางสาวสวรินทร์ จักษุ

6112244036
นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง

6112244038
นายเกียรติภูมิ จุลยโชค

6112244039
นายจิรภัทร์ สงขัย

6112244040
นายณัชพล บัวสิงห์

6112244041
นายดนุเดช มารัตน์

6112244042
นายเทพประธาน เนตรนิล

6112244043
นายปิยะพงษ์ แหลมจริง

6112244045
นายวีรศักดิ์ มาสุ่ม

6112244047
นายศิลป สาสนันท์

6112244049
นายสุเมธ ต้นมิ่ง

6112244050
นายสุรภัทร ศรีภมร

6112244051
นายอภิโชค หมื่นพันธ์