มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115224001
นางสาวกุลธิดา มั่งสายทอง

6115224002
นางสาวสุรีพร พงษ์ษร

6115224004
นายชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม

6115224005
นายพชร บุญคล้าย

6115224006
นายวงศกร ไชยคชบาล

6115224007
นายวิชรพล ฮิเท้ง