มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115224001
นางสาวกุลธิดา มั่งสายทอง

6115224002
นางสาวสุรีพร พงษ์ษร

6115224003
นายจิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์

6115224004
นายชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม

6115224005
นายพชร บุญคล้าย

6115224006
นายวงศกร ไชยคชบาล

6115224007
นายวิชรพล ฮิเท้ง