มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115247002
นางสาวภัทราภรณ์ เมฆชะอุ้ม

6115247003
นางสาวสุวจนา คำมีมา

6115247004
นางสาวอริศรา เล็กชม

6115247006
นายกรกช ขำพรักษ์

6115247008
นายคชธร ภู่พันธ์

6115247009
นายจักรพันธ์ สิงห์หลาบ

6115247010
นายเฉลิมชัย เฉลยศาล

6115247011
นายชนสิษฎ์ มั่งมี

6115247012
นายชัชพล ธีวราวงศ์

6115247013
นายไชยวัฒน์ รอดมา

6115247014
นายณัฐพล สีดารักษ์

6115247017
นายธนา จันทร์สายทอง

6115247020
นายนครินทร์ ดีอินทร์

6115247021
นายนัทธพงศ์ เพชรไคล้

6115247022
นายพีระพัชญ์ สิงห์โตทอง

6115247023
นายพุฒิเมธ เทพชัยน่าน

6115247024
นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิด

6115247025
นายษัทวัต ต่ายมี

6115247026
นายสมประสงค์ นาคพิมพ์

6115247027
นายสรวิชญ์ แก่นเมือง

6115247029
นายฐิติวัสส์ กองศรี