มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113103001
นางสาวกนกวรรณ จำปาแก้ว

6113103002
นางสาวกัลยกร บัวสิงคำ

6113103003
นางสาวการต์ธีรา นุดา

6113103004
นางสาวจันทวรรณ ไข่แก้ว

6113103005
นางสาวชุติมา พุ่มน่วม

6113103006
นางสาวดวงกมล เทียมหลี

6113103007
นางสาวธนพร สิงห์พรหม

6113103008
นางสาวธวัลรัตน์ เขียวลี

6113103009
นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล

6113103010
นางสาวนันทิชา แจ่มเจริญ

6113103011
นางสาวน้ำทิพย์ สระทองงาม

6113103012
นางสาวปัทมา คงสันเที้ยะ

6113103013
นางสาวปิยวรรณ ยอยยิ้ม

6113103015
นางสาวปุณยวีร์ ศรีอิทธิพงศ์

6113103016
นางสาวภัทราภรณ์ อินหัน

6113103017
นางสาวภัทราวดี สุขคำภา

6113103018
นางสาวภาณุมาศ หมื่นอภัย

6113103019
นางสาวรติรัตน์ พิศมัย

6113103020
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะคุณ

6113103021
นางสาวรุ่งอรุณ เสนานุช

6113103023
นางสาวศรสวรรค์ กองแก้ว

6113103024
นางสาวศิริญาภรณ์ กมลรัตน์

6113103025
นางสาวสาธิดา เอกปัตชา

6113103026
นางสาวสุฑามาศ ศรีทอง

6113103027
นางสาวสุธิตา เรียนศักดิ์

6113103028
นางสาวสุพัตรา อนุจร

6113103029
นางสาวอนิสา สีเอี่ยม

6113103030
นางสาวอาทิตติญา สุดแก้ว