มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113103014
นางสาวปิยะดา ถิ่นพยัก

6113103031
นางสาวกัญญารัตน์ สนธิพงค์

6113103033
นางสาวชนิสรา พนมประทีป

6113103034
นางสาวชมพูนิกส์ ม่วงวงษ์

6113103035
นางสาวดนยา พูลผล

6113103036
นางสาวทัณฑิกา แน่นหนา

6113103037
นางสาวธนาภรณ์ เป้าพันธ์ดี

6113103038
นางสาวธัญญารัตน์ ลับแล

6113103039
นางสาวธัญญาเรศ สมศักดิ์

6113103040
นางสาวเบญจวรรณ อิ่มบู่

6113103041
นางสาวปรวี ช่วยคิด

6113103042
นางสาวปิยวรรณ สุจริตจันทร์

6113103043
นางสาวพรรณิภา ภูแม่น้ำ

6113103044
นางสาวพัชรพร ยศสูงเนิน

6113103045
นางสาวพัชรวิภา บำรุงคีรี

6113103046
นางสาวภาวิดา ทองมูล

6113103047
นางสาวภาสินี พิมพู

6113103048
นางสาวภูษณิศา ทัศนา

6113103049
นางสาวยุวดี ม่วงศรี

6113103050
นางสาวรัชดาภรณ์ ปี่แก้ว

6113103051
นางสาวรัชนีกร ขวัญพุทธ

6113103052
นางสาววรยา วงค์นอก

6113103054
นางสาวสุกัญญา ถาวรศักดิ์

6113103055
นางสาวสุชาวดี ช่วยชูเผ่า

6113103056
นางสาวสุพรรษา คำทุม

6113103057
นางสาวสุพัตรา เมฆสุข

6113103058
นางสาวสุภาศิริ แสนถา

6113103059
นางสาวอรณัส ศิริผ่อง

6113103060
นางสาวอริศา มูลศรี