มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113103061
นางสาวกิตติยา มีห่วง

6113103062
นางสาวจิราพร ปัญโญอ้าย

6113103063
นางสาวเจนจิรา ยมจันทร์

6113103064
นางสาวชณกมล พึ่งศักดิ์

6113103065
นางสาวชวาลินี เครือหงษ์

6113103066
นางสาวฌลารตี เสียงเย็น

6113103067
นางสาวณัชชา เพ็งอ่ำ

6113103068
นางสาวณัฏฐสุภักดิ์ กิตติถิระกุญช์

6113103070
นางสาวธัญญลักษณ์ สายเมือง

6113103071
นางสาวนริศรา เพ็งภักดี

6113103072
นางสาวนันทพร ถ่องตะคุ

6113103073
นางสาวนุสรา พัดทุ่ง

6113103074
นางสาวปิยธิดา คำมานิตย์

6113103075
นางสาวปุณยนุช ยศปัญญา

6113103076
นางสาวมณทิพย์ ทวีทรัพย์

6113103077
นางสาวมัลลิกา เรืองศรี

6113103078
นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด

6113103079
นางสาวศลิษา แสงนาค

6113103080
นางสาวศศิกานต์ ตรีเศียร

6113103081
นางสาวสิราวรรณ ศรีใส

6113103082
นางสาวสุกัญญา แก้วมาก

6113103083
นางสาวสุดารัตน์ ขุนสุริยะ

6113103084
นางสาวสุดารัตน์ ปานดำ

6113103085
นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์ใจ

6113103086
นางสาวสุธิดา กุลสัมพันธ์ชัย

6113103087
นางสาวสุนิษา ยิ้มปิ่น

6113103088
นางสาวอภิศรา ลี้ลักษณ์

6113103089
นางสาวอัญมณี เปลือยศรี

6113103090
นายพงศกร กล่อมบาง