มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113112001
นางสาวกัญญาณี เผือกนอก

6113112002
นางสาวกัญญารัตน์ บุญภักดี

6113112003
นางสาวแก้วขวัญ ขันแก้ว

6113112004
นางสาวจิตรกัญญา ขวัญวารี

6113112005
นางสาวชนาธิป ธรรมกุล

6113112006
นางสาวช่อผกา โคสินธุ์

6113112007
นางสาวทัศนีย์ ปั้นกันอินทร์

6113112008
นางสาวธนพร ปุระสุวรรณ์

6113112009
นางสาวธัญญารัตน์ สังข์ท้วม

6113112010
นางสาวเบญญาภา แก้วอาณา

6113112011
นางสาวปัญญาพร เพียสามารถ

6113112012
นางสาวปัทมวรรณ เลิศเสม

6113112013
นางสาวพัชราภรณ์ ฟักสีม่วง

6113112014
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ โนจิตร

6113112015
นางสาวเพชรวรินทร์ จีนภักดี

6113112016
นางสาวมาริสา วัฒนพันธุ์สอน

6113112017
นางสาวมาริสา เวียงสงค์

6113112018
นางสาวรัตนาภรณ์ สุคงเจริญ

6113112019
นางสาววราภรณ์ ชูเกตุ

6113112020
นางสาววาสิตา สีตา

6113112021
นางสาวอวัศยา ทองเมือง

6113112023
นางสาวเอื้ออารี เครือวัลย์

6113112024
นายเกรียงศักดิ์ โคกคำ

6113112025
นายจตุพงศ์ เพ็ชรอำไพ

6113112026
นายจิตะกร ชูแผ้ว

6113112027
นายพจนาถ บุญเปี่ยม

6113112028
นายภาคภูมิ ขมหวาน

6113112029
นายวัชรพงษ์ โตเหี้ยม

6113112030
นายศิรสิทธิ์ ชีคงเนียม