มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113112031
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพชร์

6113112032
นางสาวกมลลักษณ์ จุ้ยเรือง

6113112033
นางสาวกังสดาล กันอินต๊ะ

6113112034
นางสาวกัญญารัตน์ นวมเมือง

6113112035
นางสาวจันทิมา วรรณโชค

6113112036
นางสาวจารุวรรณ การภักดี

6113112037
นางสาวชมพูนุช รักษ์ธรรม

6113112038
นางสาวณัฐริดา สิงห์ลอ

6113112039
นางสาวธัญชนก เชิดสวรรค์

6113112040
นางสาวนัฐฐากุล เจาะขาว

6113112041
นางสาวเบญจภรณ์ บำรุงคีรี

6113112042
นางสาวปุณยาพร เณรตาก้อง

6113112043
นางสาวพนารัตน์ นวลจีน

6113112044
นางสาวพรชิตา ประเสริฐดี

6113112045
นางสาวพิมพ์สิริ พุ่มเผย

6113112046
นางสาวพีชานิกา สายหยุด

6113112047
นางสาวพูนทรัพย์ นาคทองอินทร์

6113112048
นางสาวรัชดาภรณ์ พันเรือง

6113112049
นางสาวศิริรัตน์ แสงผึ้ง

6113112050
นางสาวสมณา ยอดญาณะ

6113112051
นางสาวสุลักษณ์ บุราณ

6113112052
นางสาวอินทิรา เกิดอินทร์

6113112053
นายเขมพันธ์ คงแพ

6113112054
นายจักรพงษ์ จิตต์รำพึง

6113112055
นายชาญชัย ยะโสธร

6113112056
นายดนุพล พุ่มสลิด

6113112057
นายตันติกร เชื้อผู้ดี

6113112058
นายปรีชากรณ์ ศรีจำเริญ

6113112059
นายรุ่งสุริยา ชาชุมพร

6113112060
นายอานนท์ ไชยเวช