มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113113001
นางสาวกรกช ทองรอด

6113113002
นางสาวกิตติมาภรณ์ เอี่ยมสะอาด

6113113003
นางสาวกุลปรียา คงคารัตน์

6113113004
นางสาวเกตุแก้ว กลขุนทศ

6113113005
นางสาวชุติกาญจน์ วงค์เวียน

6113113006
นางสาวนฤมล เพิ่มพูล

6113113008
นางสาวนันฑิตา ทัศนา

6113113009
นางสาวปรมาภรณ์ ไมตรีสิทธิกร

6113113010
นางสาวปิยธิดา เนียนใจดี

6113113011
นางสาวพัชรา หาญกาย

6113113012
นางสาวพัณณิตา เกตุทอง

6113113013
นางสาวพิมพ์ใจ สอนปัญ

6113113014
นางสาวฟ้ารุ่ง คุ้มแสง

6113113015
นางสาวรักติบูล สายสีดา

6113113016
นางสาวรังสิมา เผ่าเจริญ

6113113017
นางสาววรรณภา สิงห์ลอ

6113113018
นางสาววริศรา บังเมฆ

6113113020
นางสาวสิริยากร พุทธพันธ์

6113113021
นางสาวสุชาดา แจ่มทุ่ง

6113113022
นางสาวสุพัตรา พรมมา

6113113023
นางสาวอาริสา ปาลี

6113113024
นายจิรภัทร ทองสง่า

6113113025
นายเฉลิมฉัตร ดาวเรือง

6113113026
นายธรรญณพรหม ช่างทำ

6113113027
นายปัณณวรรธ พุฒโต

6113113028
นายวรพล สมป่าสัก

6113113029
นายสิทธิชัย ชื่นสุวรรณรัตน์

6113113030
นายสุรกิจ พัชรพงศ์ศานต์