มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113113031
นางสาวกัลยารัตน์ ผิวอ่อน

6113113032
นางสาวกุลธิดา สอนมัง

6113113034
นางสาวงามตา สาดเจริญวัฒนา

6113113035
นางสาวจุฬารัตน์ ทับทิมศรี

6113113036
นางสาวชนัชดา สุวรรณ์อิน

6113113037
นางสาวนิตินันท์ ร่วงรู้

6113113038
นางสาวบุษยา วิโรจน์สกุล

6113113039
นางสาวปราณปรียา หม่อมแปง

6113113040
นางสาวปัทมาพร จันทร์สุด

6113113041
นางสาวผาณิตนิภา ขาวนวล

6113113042
นางสาวพรชิตา ประทีปแก้ว

6113113043
นางสาวพรปวีณ์ ประพันธ์ศิริ

6113113044
นางสาววรัญญา หุมแพง

6113113045
นางสาววราภรณ์ ด่อนดี

6113113046
นางสาวศิลป์สุภา จันทรังษ์

6113113047
นางสาวศุธารัตน์ ศรีนาค

6113113048
นางสาวสตรีรัตน์ แซ่เถา

6113113049
นางสาวสุปรียา ทาแกง

6113113050
นางสาวสุวนันท์ หอมทอง

6113113051
นางสาวสุวภัทร ปิ่นนาค

6113113052
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษรสกุล

6113113053
นางสาวไอลดา บุญสวน

6113113054
นายเจษฎากร กลั่นนุช

6113113055
นายชัชวาลย์ ศรีเวียงธวัช

6113113056
นายณัฏฐ์ อรุณมณี

6113113057
นายธีรภัทร อินจันทร์ดี

6113113058
นายปรเมษฐ์ จันทร์อ่วม

6113113059
นายพศวัต เผือกพ่วง

6113113060
นายระพีพัฒน์ สุวรรณวงษ์