มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113120001
นางสาวกณกภรณ์ สร้อยสุข

6113120002
นางสาวกัลยรัตน์ มีคุ้ม

6113120003
นางสาวจริญญา คันชั่งทอง

6113120004
นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษา

6113120006
นางสาวชญาพัฒน์ จันทร์พุฒ

6113120007
นางสาวณัฎฐ์วรินทร์ กลับศรี

6113120008
นางสาวธนภรณ์ สมบุญ

6113120009
นางสาวธัญกานต์ ทองอรุณศรี

6113120010
นางสาวธัญญาภรณ์ อุทธังชายา

6113120011
นางสาวนพสิญจน์ สุดวิลัย

6113120012
นางสาวปัญญาภรณ์ ร้อยกรอง

6113120013
นางสาวพรทิพย์ สุขโชติ

6113120014
นางสาวแพรวา บัวเผื่อน

6113120015
นางสาวรัตนาภรณ์ มีหนู

6113120016
นางสาววิยะดา คำฟู

6113120017
นางสาวสุชาดา เพ่งกิจ

6113120018
นางสาวสุดารัตน์ จดจำ

6113120019
นางสาวสุนารีรัตน์ แก้วกิ่ง

6113120020
นางสาวสุพิชชา สัตยวงค์

6113120021
นางสาวเสาวลักษณ์ บัวคำ

6113120022
นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณอุดม

6113120023
นางสาวอารียา คล้ายพิมพ์

6113120024
นายฉัตรตุรงค์ ล่องทอง

6113120025
นายนครินทร์ แย้มอ้น

6113120026
นายนิรัช พันธ์ปัญญากรกุล

6113120027
นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์

6113120028
นายศิรวิทย์ ประสพสิน

6113120029
นายเศรษฐพล เมืองเกษม

6113120030
นายจิรภาส ฟั้นคุ้ม