มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113120031
นางสาวกัญญาณัฐ คำยัง

6113120032
นางสาวกัญญาณัฐ พรมสิงห์

6113120033
นางสาวกีรติ พึ่งศักดิ์

6113120034
นางสาวขวัญจิรา ไชยวงศ์

6113120035
นางสาวจิดาภา อินสกุล

6113120036
นางสาวจุฑาทิพย์ เทศแก้ว

6113120038
นางสาวธิดารัตน์ นาคชม

6113120039
นางสาวนภัสวรรณ ทองอุไร

6113120040
นางสาวศรินรัตน์ สุวรรณโรจน์

6113120041
นางสาวนิภาพร กาวีระ

6113120042
นางสาวบัณพร แซ่ลี

6113120043
นางสาวพรชิตา แย้มเหม็น

6113120044
นางสาวพฤกษา เนื่องชมภู

6113120045
นางสาวเพ็ญนภา นวนเขียว

6113120046
นางสาวแพรวดาว พรหมเอาะ

6113120047
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงคิ

6113120048
นางสาวศุภิสรา โภคะ

6113120049
นางสาวสุธาวรรณ ขุมทรัพย์

6113120050
นางสาวหสวรรณ ม่วงทอง

6113120051
นางสาวอริษา โคกเทียน

6113120052
นางสาวอาริยา กระแบกหอม

6113120053
นายกรวิชญ์ ละขะไพ

6113120054
นายกรวิชญ์ สนสายสิงห์

6113120055
นายณัฐวุฒิ นิลผาย

6113120056
นายนภดล จำปาศรี

6113120057
นายภาคภูมิ โกศัย

6113120058
นายวันชนะ แจ้งบัว

6113120059
นายสิรภพ กนกเมธากุล

6113120060
นายอดิศร แพรเนียม