มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113109001
นางสาวกนกพร พรมจุ้ย

6113109003
นางสาวตริตาภรณ์ เหล่ากสิการ

6113109005
นางสาวเบญจวรรณ ดีพรมกุล

6113109006
นางสาวปัญญพัฒน์ สิงห์เรือง

6113109007
นางสาวสุทธิดา หลำตี

6113109008
นายกฤษฎา ศรีรักษา

6113109009
นายก้องปฐพี ทานิสุทธิ์

6113109010
นายจีรวัฒน์ แสงขันตี

6113109011
นายโชควารินทร์ สายวาริน

6113109012
นายณัฐชาติ อุสาหะกานนท์

6113109013
นายณัฐพล จุ้ยชำนาญ

6113109014
นายธนากร ศรีนวล

6113109015
นายธราวุธ เหล็กคำ

6113109016
นายนราธร บุญดัด

6113109017
นายพงศกร คงเมือง

6113109018
นายพงศ์ปณต ดอนชมไพร

6113109019
นายพัทนินทร์ อิ่นอ้าย

6113109021
นายวรวุฒิ แก้วพงษ์

6113109022
นายวิทวัส เจริญสุข

6113109023
นายสิทธิกร ลาดเลา

6113109024
นายสิปปภาส เพ็งพันธ์

6113109025
นายอนาวิล จันทร์ผ่อง

6113109026
นายอัครชัย สีเทศ

6113109027
นายอิสรา ยาแก้ว

6113109035
นายกฤตธรรม ไชยดี