มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113109029
นางสาวทิพปภา แอ่นดอย

6113109030
นางสาวทิพรัตน์ เกยเมือง

6113109032
นางสาวนิพาพรรณ แก้วดวงใหญ่

6113109033
นางสาวเปรมฤทัย จันทรี

6113109034
นางสาวสุภาภัค พูนดังหวัง

6113109036
นายเจตศรินทร์ ทัพมาก

6113109037
นายชยพล สุทธิ

6113109038
นายชัยอนันต์ สาวิกัน

6113109039
นายดุรงค์ฤทธิ์ เป็นพุ่ม

6113109040
นายเติมตระกูล มาเนียม

6113109041
นายธวัชชัย มีศิล

6113109042
นายนพรัตน์ แซ่ลิ้ม

6113109043
นายปฏิภาณ ไทยตรง

6113109044
นายปฏิภาณ เพ็ญแสง

6113109046
นายปิยพัฒน์ เสวกวรรณ์

6113109047
นายพันธ์กร แย้มประดิษฐ์

6113109048
นายศุภกรณ์ เรืองนุกูล

6113109049
นายสราวุฒิ สระทองมี

6113109050
นายสาธิต สมัครสิกิจ

6113109051
นายสุทธิรักษ์ ปิ่นทอง

6113109052
นายเอกบุรุษ เพาะปลูก

6113109053
นายเอกภพ วิเศษรัตน์