มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113106001
นางสาวกนกวรรณ อินทรีทอง

6113106002
นางสาวจิรารัตน์ หลำภักดี

6113106003
นางสาวณัฏธิดา อนันตะ

6113106004
นางสาวณัฐกานต์ สมพันธ์

6113106005
นางสาวณัฐชา แก่นทอง

6113106006
นางสาวณิชาพร พักอยู่

6113106007
นางสาวทิพย์เกสร ไสยา

6113106008
นางสาวนนทพัทธ์ เลิศไกร

6113106009
นางสาวนันทศิลป์ เหล็กสุวรรณ

6113106010
นางสาวเพ็ญนภา คุ้มสา

6113106012
นางสาวรัตนาภรณ์ สันป่าเงิน

6113106013
นางสาววิภาวดี สิงห์เรือง

6113106014
นางสาวศศิประภา อุประ

6113106015
นางสาวสว่างวรรณ เกษามูล

6113106016
นางสาวสิริวิมล ทักท้วง

6113106018
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทรัพย์

6113106019
นางสาวแสงนภา ชินนะมา

6113106020
นางสาวอมลวรรณ พุ่มรส

6113106021
นายญาณโรจน์ เนียมหอม

6113106022
นายณัฐศาสตร์ มณีเหล็ก

6113106023
นายธนภัทร เพ็งยิ้ม

6113106024
นายธนภูมิ สิงเหาะ

6113106025
นายภัคพงษ์ จันทวี

6113106026
นายวิทยา ซาสอนตา

6113106027
นายสิรภพ ตาคำชัย

6113106028
นายสุทัศน์ เอกจีน

6113106029
นายอนันตชัย อ่อนด้วง

6113106030
นายอมรเทพ นวลงาม