มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113106031
นางสาวกรพิน ยามาอูชิ

6113106032
นางสาวกรรณิกา สาริมา

6113106033
นางสาวกัลยรัตน์ น้อยนคร

6113106035
นางสาวชลดา กันทะวงค์

6113106036
นางสาวณัฐชาวดี พุ่มไม้

6113106038
นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์แย้ม

6113106039
นางสาวธัญญาลักษณ์ เขียวคชสาร

6113106040
นางสาวนิราวรรณ ปัญญา

6113106041
นางสาวนุ่นนภา พุกอูด

6113106042
นางสาวพัศย์สุภา ขำแจง

6113106043
นางสาววรรณวนัช เห็มสุวรรณ

6113106044
นางสาววัณวิสา อยู่เบิก

6113106045
นางสาววันดี คำหล่อ

6113106046
นางสาวศิรภัสสร จิตบรรเทา

6113106047
นางสาวสุกัญญา เดชนิ่ม

6113106048
นางสาวสุพัตรา วันปุย

6113106050
นางสาวอริสา พุ่มพฤกษ์

6113106051
นายเกรียงศักดิ์ เสนา

6113106052
นายนนธวัช เพชรน่วม

6113106053
นายประสิทธิ์ คุ้มคง

6113106054
นายพงศ์ภัค สีลา

6113106055
นายพชร โพธิ์ถวิลเกียรติ์

6113106056
นายพชรวุฒิ อภิไชย์

6113106058
นายศตานนท์ แสงทอง

6113106059
นายสุธน แจ้งจำรัส