มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113118001
นางสาวกันตพร กี่หมื่น

6113118002
นางสาวกัลย์กมล อุดทา

6113118003
นางสาวขนิษฐา ลพเกิด

6113118004
นางสาวเขมิกา งามสม

6113118006
นางสาวจีราวรรณ์ รุ่งไทย

6113118007
นางสาวชลธิชา ทองเชื้อ

6113118008
นางสาวชุติกาญจน์ กลีบบัว

6113118009
นางสาวธัญญารัตน์ สิงขรณ์

6113118010
นางสาวนิศาชล วันทา

6113118011
นางสาวเนตรชนก คันทะพรม

6113118012
นางสาวปัทมาพร ชูขุนนำ

6113118013
นางสาวพรสุดา ป้องเส้า

6113118014
นางสาวพัชชินี พันธุ์วิไล

6113118015
นางสาวเรณุกา คุณแต้ม

6113118016
นางสาววริศรา ผันผาย

6113118017
นางสาวแว่นทิพย์ ทนงใจ

6113118018
นางสาวสกุณา เชื้อนุ่น

6113118019
นางสาวสโรชา ปัญญานุกุล

6113118020
นางสาวสโรชินี ปัญญานุกุล

6113118021
นางสาวสุพรรณษา แสงเงิน

6113118022
นางสาวสุภาพร เอมสาร

6113118023
นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ษา

6113118024
นายกฤษณพงศ์ เนียมกลั่น

6113118025
นายจิรายุ ถนอมดี

6113118026
นายเฉลิมชัย อุทัยทิน

6113118027
นายชาญชัย แก้วต๊ะ

6113118028
นายชาณาธาร ปัญญา

6113118030
นายอดิศักดิ์ นันทามิ