มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113118031
นางสาวกนกพรรณ กล่อมดี

6113118032
นางสาวกรวรรณ พึ่งชา

6113118033
นางสาวกัลยารัตน์ ดอนตุ้มไพร

6113118034
นางสาวกุลจิรา บัวแก้ว

6113118036
นางสาวชลดา อินทร์แก้ว

6113118037
นางสาวณัฐกานต์ เกษกรรณ์

6113118038
นางสาวณัฐธิดา อินทสอน

6113118039
นางสาวทิพยรัตน์ บุญเพชร

6113118040
นางสาวภัคธีมา คล้ายสุวรรณ

6113118041
นางสาวภิญญาพัชญ์ แย้มจันทร์

6113118042
นางสาวเมธาพร สิงห์วี

6113118043
นางสาวเมสินี คำสอน

6113118044
นางสาวศรัญญา สุขใส

6113118045
นางสาวศุจีภรณ์ แก้วทอง

6113118047
นางสาวหทัยภัทร ทาอุปรงค์

6113118048
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีเจริญ

6113118050
นางสาวอังคณา โตมี

6113118051
นางสาวอิสริยา ค้าขาย

6113118052
นางสาวอุไรพร พรมโคตร์

6113118053
นายณัฐพร ปิ่นทอง

6113118055
นายนันทิพัฒน์ ไกรกิจราษฎร์

6113118056
นายภาณุวิชญ์ บัวแก้วเทศ

6113118057
นายวิศรุต แสนโกศิก

6113118058
นายศิรวิทย์ ทองอ่วม

6113118059
นายสุนทรา ยอดนิล