มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113111001
นางสาวกัญญาณัฐ มีรอด

6113111002
นางสาวจารุวรรณ สุขเรือง

6113111003
นางสาวต้องตา ขำสุวรรณ

6113111004
นางสาวทิพย์ คล่องงาน

6113111005
นางสาวธนาวดี ศิริรัตน์

6113111006
นางสาวธัญลักษณ์ ก๊กเครือ

6113111007
นางสาวศิริขวัญ แสนศิลา

6113111008
นางสาวสรัญญา สอสุดใจ

6113111009
นายกฤษณพล แก้วหล่ำ

6113111010
นายจักรพงษ์ สระหงษ์ทอง

6113111011
นายเฉลิมรัตน์ หิงสันเทียะ

6113111012
นายชุติพนธ์ คงจันทร์

6113111013
นายญาณวุฒิ สารีคำ

6113111014
นายณัฐพงศ์ กลิ่นทับ

6113111016
นายเดโชชัย วิญญาคราม

6113111017
นายทศพล พิมพิทักษ์

6113111018
นายธีรวัต จั่นจุ้ย

6113111019
นายนพกานต์ แก้วเล็ก

6113111020
นายนราวิชญ์ จีนหลักร้อย

6113111021
นายนำโชค ช้างศรี

6113111022
นายพงศ์พันธ์ ติ๊บลังกา

6113111023
นายเพทาย พรหมเทพ

6113111024
นายวีรวัฒน์ เทศทิม

6113111026
นายศุภกันต์ กันธะวงค์

6113111027
นายสุเมธ เผือกพงษ์

6113111028
นายสุริยะ ครุธทิน

6113111029
นายอิศราวุธ สุขคล้าย