มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6113111030
นางสาวเกสรา สมัคราช

6113111031
นางสาวพรจรัส กรัดคล้ำ

6113111034
นางสาววนรัตน์ บุญอ่อน

6113111035
นางสาวสายฝน ติชะพันธุ์

6113111036
นางสาวสุวิดา บุญลืม

6113111037
นางสาวอริสา ทองวิภาวรรณ

6113111038
นายคมสันต์ อัสถิ

6113111039
นายจตุพงษ์ นาคเครือมี

6113111040
นายชาญชัย โขโรจวง

6113111041
นายชูชาติ แซ่ย่า

6113111042
นายไชยวัฒน์ จันทะคุณ

6113111043
นายณรงค์ชัย มั่นนาค

6113111044
นายณัฐภัทร ขวัญนาค

6113111045
นายธนาวิลย์ ปักเคทาติ

6113111046
นายธเนศ แสงทอง

6113111047
นายนัฐวุฒิ จิ๋วกร่าง

6113111048
นายพชร เพชรพงษ์

6113111049
นายพรชัย วัฒนาแสงรุ้ง

6113111050
นายพัลลภ สวนนิ่ม

6113111051
นายรัฐนนท์ สิงห์คำ

6113111052
นายรุ่งฤทธิ์ ฤทธิสอน

6113111053
นายวรรณชัย น้อยนาค

6113111054
นายวันเฉลิม แดงดิษฐ์

6113111055
นายสหรัฐ ปฏิสนธิ์

6113111056
นายสหัสวรรษ แสงศิริ

6113111057
นายอภิสิทธิ์ โคประโคน

6113111059
นางสาวรัชดา อินทรชาติ