มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115250006
นายจักรพงษ์ สินหมี่

6115250008
นายฐานัส อำพันพงษ์

6115250009
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสติ

6115250010
นายณัฐพงษ์ เงินมงคล

6115250014
นายธวัชชัย เทพสุธรรม

6115250017
นายประวุต แก้วมั่น

6115250019
นายพงษ์ธร คงเสือ

6115250021
นายพิษณุพงศ์ เนียมม่วง

6115250025
นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์

6115250027
นายวิชัย น้อยนึ่ง

6115250030
นายอัฏธาวุฒิ คนึงเหตุ