มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 22/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132224001
นางสาววิยะดา เจิ่งฤทธิ์

6132224002
นางสาวแสงเทียน โภชโสภา

6132224004
นายกฤษฎา ดีแท้

6132224005
นายเกียรติชัย สุขุประการ

6132224006
สิบโทชวนันท์ จันทร์เงิน

6132224008
สิบโททนงศักดิ์ กันใจ

6132224009
สิบโททวีศักดิ์ หอนกกลาง

6132224011
นายธราดล พชรธรานนท์

6132224012
นายภราดร พุ่มคำ

6132224013
นายวรณัชญ์ สุนามะ

6132224014
สิบตำรวจโทสนธยา จันทร์ปัญญา

6132224015
นายสุพพัต ปลิ่นกลอง

6132224016
นายสุวิทย์ ไชยสงค์

6132224017
นายอนุรักษ์ กล่อมจิตต์

6132224018
สิบตรีหัสนัย ศิริจันทร์