มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 22/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132419001
นางสาวกมลชนก อินพานิช

6132419002
นางสาวกมลวรรณ ศรีภิรมย์

6132419004
นางสาวจิราพร วงศ์วิศิษฐ์

6132419005
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ลุน

6132419006
นางสาวนาถธิดา มหาวงศ์

6132419008
นางสาวบุญยวีร์ นาคบัว

6132419009
นางสาวปภัสสร ไชยทิง

6132419011
นางสาวพรนัชชา แดงประพันธ์

6132419015
นางสาวศิริพร อู่ทอง

6132419016
นางสาวโศภิษฐ์ ฉิมพุฒ

6132419017
นายกิตติทัศน์ เพ็ชรบัว

6132419018
นายชยุตม์ จูจันทร์

6132419019
นายชัยธวัช ช่างย้อม

6132419021
นายธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน

6132419022
นายนภัสรพี อู่นาท

6132419023
นายพิสิษฐ์ จิตเรือ

6132419024
นายภูวดล ยศกลาง

6132419028
นางสาวรวิพันธ์ สวนบ่อแร่

6132419030
นางสาวเพชรรัตน์ สาหร่าย

6132419031
นายพิษณุ เกตุแก้ว

6132419032
นางสาวกัญญา เสือคง