มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 22/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132418001
นางกาญจนา เทียมศร

6132418002
นางสาวกาญจนา พนมวัน

6132418003
นางสาวณัฐพร แลเลิศ

6132418004
นางสาวณัฐศมล ทรัพย์ถนอม

6132418006
นางสาวปวีณา วิรัตน์พฤกษ์

6132418007
นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์

6132418008
นางสาววิลาวรรณ พลอยครุฑ

6132418011
นางสาวอารมณ์ บัวมาก

6132418012
นายกันตภณ พรมดี

6132418013
นายณัฐนนท์ เสือคล้าย

6132418014
นายธนดล โตมี

6132418016
นายสุทธินันท์ สีกะพา

6132418017
นายวิรัชชัย สงวนสิน

6132418018
นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์

6132418019
นางสาวทิพชริน วันดี