มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132412002
นางสาวนพรัตน์ ชัชวาลย์

6132412003
นางสาวนาตยา ขุมทอง

6132412005
นางสาวลักษมีธรณ พูลเกษร

6132412006
นางสาวอรอมล สุวรานนท์

6132412007
สิบตำรวจตรีกิตติขจร รุ่งธิติธรรม

6132412008
นายไกรวิชญ์ บ้านสระ

6132412010
นายจักริน สุวรรณบาง

6132412011
นายชวพงษ์ จุลพันธ์

6132412012
สิบตรีณัฐพงษ์ ดอนดินไทย

6132412013
นายเตชิต เวชภูติ

6132412015
สิบตำรวจตรีธนกฤต คุ้มสุพรรณ

6132412016
สิบตำรวจตรีธนประเสริฐ ยุบล

6132412017
สิบตำรวจตรีธนสรรค์ ชนาราษฎร์

6132412018
สิบตรีธนัฐพงษ์ ขันทะ

6132412020
นายธีรเชษฐ์ ก๊กมาศ

6132412021
นายนัฎฐ์นันท์ จักรพิมพ์

6132412022
สิบโทนิพนธ์ บุญชื่น

6132412026
นายเผ่าพันธุ์ กางสี

6132412027
สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ

6132412028
นายพนม บุญมี

6132412030
สิบตำรวจตรีเพิ่มยศ สังข์ยัง

6132412031
สิบตำรวจตรีภาณุเดช รอดอ่อง

6132412032
นายยอดชาย ด้วงกูล

6132412034
สิบโทวรายุทธ ยิ้มใย

6132412035
นายวโรดม จ้อยม่วง

6132412036
นายวสันต์ บัววังโป่ง

6132412038
สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่าง

6132412039
สิบตำรวจตรีวิทวัส คงธนกิจฤทธิกุล

6132412041
สิบตำรวจตรีศุภโชค อินทริง

6132412042
สิบตำรวจตรีศุภณัฐ แก่นคูณ

6132412043
สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์

6132412044
สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลี

6132412046
สิบโทอภิสิทธิ์ เคนวัน

6132412047
สิบตำรวจตรีอริญชย์ เจริญถัมภ์

6132412065
สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรอง

6132412066
นายภาณุวัฒน์ คำใบศรี

6132412067
นางสาวนภสร รักชาติ

6132412068
สิบตรีอนุชา ศรลัมภ์

6132412073
นายนพดล ด่านไชยกูล

6132412074
สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน

6132412075
สิบตำรวจตรีจตุพล ครองราษฎร์

6132412076
สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม