มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/36 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132412048
นางสาวพรรณวรท แก้วงาม

6132412049
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณกาศ

6132412050
สิบตำรวจตรีกิติภูมิ อินมั่น

6132412052
นายชาญณรงค์ เยาวรัตน์

6132412053
สิบตำรวจตรีธนัชชัย ไคร้ยะ

6132412054
สิบตำรวจตรีนัทธพงศ์ แดนเหมือง

6132412056
สิบเอกปฐมพงศ์ นาคีสถิตย์

6132412057
จ่าสิบตรีมินชยัน กิจลิขิต

6132412058
นายยุทธนา หอมเนียม

6132412059
สิบตำรวจตรีวรเชษฐ์ ประกาศ

6132412060
สิบตำรวจตรีวิทวัส ประเสริฐพรศรี

6132412061
นายสุรศักดิ์ วงค์ทอง

6132412069
สิบตำรวจตรีพงษ์ศิริ ศิริพงษ์

6132412071
นายธัชชัย สามัคคี

6132412072
สิบตำรวจตรีรัตนโชติ ภู่เพียร