มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132606002
นางสาวกฤษฏิ์ลดา สุขใส

6132606003
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน

6132606004
นางสาวจิรภา ขุนจารย์

6132606006
นางสาวธนากรานต์ อินทรวิชัย

6132606008
นางสาวปนิตา ใจดวง

6132606010
นางสาวเพชรลักษณ์ อินณรงค์

6132606011
นางสาวภณิตา เรียนศรี

6132606012
นางสาวภาลินี สร้อยเพ็ชร์

6132606013
นางสาวเมธาวีย์ จักษณวิสิษฐ์

6132606014
นางเรวดี จันทโชติ

6132606017
นางสาววิไลวรรณ พุ่มเพ็ชร

6132606018
นางสาวศุภนิดา เหมือนมี

6132606019
นางสาวสุทธิดา คุ้มแปลก

6132606020
นางสาวสุพัตรา ถวิลไพร

6132606022
นางสาวอุบลรัตน์ วิพลชัย

6132606023
นายกีรติกร พานมี

6132606025
นายธนัญกรณ์ คุ้มแปลก

6132606026
นายพัฒนพงษ์ ชุมพร

6132606027
นายพีรวิชญ์ จำนงเขตร์

6132606028
นายวันชัย เผ่าคนชม

6132606029
จ่าสิบเอกอมรเทพ สุขนิรันดร์

6132606030
นายอรุณชัย บุญพาล้ำเลิศ

6132606032
นางสาวกัญญารัตน์ ลาวิน

6132606034
นางสาวภัทรวดี ใจวงลำ

6132606035
นายเมธี น้ำจันทร์

6132606036
นายธีรภัทร บุตะคุ

6132606037
นายยุทธพงษ์ หลำพรม