มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132602001
นางสาวกนกวรรณ อินกอง

6132602002
นางสาวกัญญาณัฐ ไผ่เรือง

6132602003
นางสาวขนิษฐา แพรช่วง

6132602004
นางสาวจริยา ภู่สวัสดิ์

6132602006
สิบโทหญิงญาณัจฉรา นิติวิทยากุล

6132602008
นางสาวทักษิณา สายฟู

6132602009
นางสาวธัญชนก เมืองศรี

6132602010
นางสาวธัญญาเรศ แสงทอง

6132602011
นางนวรัตน์ ภู่เพียร

6132602013
นางสาวน้ำฝน ยี่คิ้ว

6132602014
นางสาวเบญญา มีดอนไพร

6132602015
นางสาวปพิชญา เหมือดอดทน

6132602016
นางสาวปาณิศา สีคช

6132602017
นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์

6132602018
นางสาวพิมพกานต์ เกตุทิม

6132602019
สิบโทหญิงพิมพ์อัปสร บุญสิงห์

6132602020
นางสาวภมรธิดา เพชรแหลมน้ำ

6132602021
นางสาวรุ่งนภา ดอกคำ

6132602022
นางสาวลักษิกา อุ่นเมือง

6132602023
นางสาววรลักษณ์ แสงรัตนธงชัย

6132602025
นางสาวศุพินิฏชญา อินทร์ศรีชื่น

6132602026
นางสาวสิรินทรา ศรีสังข์งาม

6132602027
นางสาวสุกัญญา เจนจบ

6132602028
นางสาวสุจิตรา เนียมหอม

6132602029
นางสาวสุวพร เกตุน้อย

6132602030
นางสาวหรัณยา ถ้ำกลาง

6132602031
นางสาวอรัญญา ทองเชื้อ

6132602032
นางสาวอำพรรัตน์ สำลีดี

6132602033
นายกัณฑ์กนก สิงหา

6132602034
นายกำธร เผ่าสวัสดิ์

6132602035
นายชยพล เกติวงษ์

6132602036
นายชุมพล อัญทปัญญา

6132602037
นายณภัทร ภู่พุกก์

6132602038
นายณรงค์ธร ปรมัย

6132602039
นายดำรงศักดิ์ ทองประเสริฐ

6132602040
นายธัชพงศ์ คีรีภูมิรัตน์

6132602042
นายประพนธ์ คงเพ็ชร

6132602043
นายพสิษฐ์ รอดพงษา

6132602044
นายมนต์สิทธิ์ ชะอุ้ม

6132602046
นางสาวอภิญญา นาคอัง

6132602047
นางสาวบงกชกร พันธ์หอม

6132602049
นางสาวภัทรวดี ยิ้มใย

6132602050
นางสาวอรอนงค์ คันธภิรมย์

6132602051
นางสาวปิยะพร คำทา

6132602052
นายศรากัมพล ถนอมพณิช

6132602053
นายธนภัทร กันธระ

6132602054
นายปรีชา ไกรนารถ

6132602055
นายเชาว์วรรธน์ สุขหร่อง

6132602057
นางสาวนาฎนภางค์ ยศสุวรรณ์

6132602058
นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชติ

6132602059
นางสาวอนุศรา พรมน้อย

6132602061
นางสาวกุลนิษฐ์ กอนาก

6132602062
นางสาวศกลวรรณ พันธุรี

6132602063
นางสาวนิรดา อินทร์เรือง