มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/42 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132622001
นางสาวกมลลักษณ์ ทองใบ

6132622002
นางสาวกาญจนา นิลเกษม

6132622004
นางสาวชลธิชา เครื่องประดับ

6132622005
นางสาวดวงสมร ปิยะเลิศ

6132622008
นางสาวรวีวรรณ ศรีวรรณา

6132622009
นางสาววริศรา จันทร์เมือง

6132622010
นางสาววาสินี เมฆสุวรรณ

6132622012
นางสาวสุวภัทร พานเงิน

6132622013
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตวงค์

6132622015
นางสาวอักษราภัค แซ่เล่า

6132622016
นายจักรภัทร แก้วทอง

6132622017
นายณัฐพล บวบหอม

6132622018
นายนิสิต คำแปง

6132622019
นายภวินท์ สิทธิ

6132622020
นายฤทธิพร คาระวานนท์

6132622021
นายอนุพงศ์ ฮุยเอ๋ง

6132622022
นายอนุวัต ช้างพินิจ

6132622023
นางสาวประภาศิริ ทุมเกิด

6132622024
นายภุมมะ ทองคงหาญ

6132622025
นางสาวพรทิพย์ ขุนทอง

6132622026
นายสารัช ภู่เสือ