มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 22/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132405001
นางสาวกมลวรรณ เหล็กคม

6132405004
นางสาวจิรภิญญา โพพึ่ง

6132405005
นางสาวจิรัชยา หล่ออินทร์

6132405006
นางสาวชญาดา แจ่มกระจ่าง

6132405007
นางสาวชญานันทน์ อ่ำเชียง

6132405008
นางสาวชนิตา ศรีโพธิ์

6132405009
นางสาวเตรียม มูลเซอร์

6132405011
นางสาวปรารถนา ศรีวิเชียร

6132405012
นางสาวพิจิตรตรา ยอดเถื่อน

6132405013
นางสาวฟ้าใส มันตวัติ

6132405015
นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน

6132405017
นางสาวศิรินาถ มินรินทร์

6132405019
นายกันต์พงษ์ ไชยวรรณ์

6132405020
จ่าอากาศเอกกำชัย บุตกร

6132405021
สิบเอกคุณาวุฒิ สว่างไสว

6132405024
นายภคพล อิ่มกระจ่าง

6132405025
นายศุภณัฐฐ์ เขียวนนท์

6132405026
นายสมเกียรติ ประจำวงศ์

6132405027
จ่าสิบตรีสุธรรม บุตรบุญ

6132405028
นายอภิวิชญ์ อินทา

6132405029
นายสิริพรชัย ภูเครื่องทิพย์

6132405030
นางสาวยุพดี อินทร์จาด

6132405031
นางสาวสุพรรษา ศรสำแดง

6132405032
นางสมพร คำเสาร์

6132405033
นายศุภกิจ เครือสุข

6132405035
นางสาวปริชาติ ฉายศรี

6132405036
นางสาวศิรภัสสร จิรวัฒนาเมธานนท์

6132405037
นายกฤศ เอี่ยวลับ

6132405038
นางสาวอนุชนา ศรีจันทับ