มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 22/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132426002
นางจินดารัตน์ ธัญญวสิษฐ์

6132426003
นางสาวชลภรณ์ คงสมพงษ์

6132426004
นางสาวมณทิรา เมธางสุวงศ์

6132426005
นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำ

6132426006
นางสาววิลาสินี เป้ก้า

6132426008
นางสาวอัฐภิญญา เนตรอินทร์

6132426009
นายกฤษฎา เกตุวิบูรณ์

6132426010
สิบเอกกฤษฐิพันธ์ กิตติโรจนสกุล

6132426013
สิบโทจามร พนิชการ

6132426014
สิบตรีชวินท์ วงษ์จันทร์

6132426016
สิบโทณัฐพนธ์ บุตรโส

6132426017
สิบโทดำรงค์เกียรติ แผ่นชัยภูมิ

6132426019
นายธนวัฒน์ นวลจันทร์

6132426020
จ่าโทธนวิชญ์ คงเนียม

6132426023
นายปรัชญา เกษหอม

6132426025
สิบตำรวจตรีระพีพัฒน์ บุญเกิด

6132426026
นายรัตนพล กาญจนาพงศา

6132426027
สิบโทวรนนท์ สินเส็ง

6132426028
สิบตรีวรินทร์ เรื่องลือ

6132426031
นายสร้างบุญ ขันทอง

6132426033
สิบเอกอมรเทพ หมื่นตุ้มไพร

6132426035
นายอุดมศักดิ์ ทองใบ

6132426050
นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง

6132426057
นายภาณุมาศ พานิชเจริญ

6132426072
สิบโทนพเก้า พระทัย

6132426074
สิบโทนภาลัย ไชยจักร์

6132426075
นายศุภสัณห์ บัวหอม

6132426077
สิบตรีจิรวัฒน์ เกษมรัติ

6132426080
สิบตรีวรภพ วัฒนกุล

6132426082
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ธนกรกิตการร์