มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 22/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132426018
สิบเอกทศพร นานต๊ะ

6132426022
จ่าสิบตรีประทีป ยศปัญญา

6132426034
สิบตรีอัครพนธ์ จันทร์แจ้ง

6132426036
นางสาวจริยา คำเครือคง

6132426037
นางสาวฐาปนีย์ ปัดถา

6132426038
นางสาวปัณฑิตา ผู้ภักดี

6132426039
นางสาวผกาพรรณ สนสวัสดิ์

6132426040
นางสาวพิชญ์สินี อินทิพย์

6132426041
นางสาวรัตติยากรณ์ ภูริพัฒนา

6132426042
นางสาวอุบลรัตน์ เตจ๊ะปุ๊ด

6132426044
สิบโทจักรพันธ์ สุขสุผล

6132426045
นายจิรายุส ธูปเหมือน

6132426047
สิบตรีชัยธวัช สิงห์รอ

6132426048
สิบโทไชยวรรธน์ แสงจันทร์ฉาย

6132426051
สิบเอกธนชัย เกษสีแก้ว

6132426052
สิบโทธิติสรณ์ จีนโต

6132426054
นายพงศธร เผื่อนยิ้ม

6132426055
สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่

6132426058
นายภิรมย์ รักษ์บริสุทธิ์ศรี

6132426059
สิบตรีภูริภัทร ชูมา

6132426060
นายวีรยุทธ คำมี

6132426062
สิบเอกศุภกร ปัญญาวัน

6132426063
นายสุรเชษฐ์ รักวัน

6132426064
สิบโทสุรพงษ์ อิ่มเอิบ

6132426065
นายอติพร ชะนะภัย

6132426066
นายอภิทักษ์ แสงไชย

6132426067
นายอัฐพล คำภักดี

6132426068
สิบเอกอาทร สีหะวงค์

6132426069
สิบตรีอิทธิภัทร์ ปัตโต

6132426070
นายเอกราช บินบน

6132426071
นางสาวธรรชนก รัตนศรี

6132426076
นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ

6132426078
นายอรรถชัย ทับเงาะ

6132426079
นายจีระศักดิ์ ตามล